PRIVĀTUMA POLITIKA UN SĪKDATŅU IZMANTOŠANAS PRINCIPI

Šajā Privātuma politikā ir aprakstīts, kā SIA Dome Hotel (turpmāk tekstā – Uzņēmums) kā datu pārzinis apstrādā klientu personas datus.

Uzņēmums apstrādā personas datus saskaņā ar Vispārējo datu aizsardzības regulu (Regula (ES) 2016/679), kā arī citiem valsts vietējiem un Eiropas privātuma tiesību aktiem un noteikumiem.

Šīs Privātuma politikas kontekstā datu apstrāde ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem. Piemēram, personas datu vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana; jebkura darbība, ko veic ar personas datiem.

Personas dati šīs Privātuma politikas kontekstā ir jebkura informācija, kas saistīta ar datu subjektu, un ko var izmantot, lai tieši vai netieši identificētu personu, piemēram, vārds, e-pasta adrese vai kontaktadrese.

Datu pārzinis šīs Privātuma politikas kontekstā nozīmē Uzņēmums, kas ir noteicis personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus.

Jūs varat sazināties ar mums:
SIA Dome Hotel:
E-pasts: [email protected]
Tālrunis: + 371 6750 9010

1. PRIVĀTUMA POLITIKAS MĒRĶIS.

Pašreizējās Privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju, nodrošināt pārredzamību un izskaidrot par jums ievākto personas datu veidus, kāpēc mēs apkopojam šos datus un ko mēs darām ar datiem. Privātuma politika apraksta arī mūsu saistības un pienākumus attiecībā uz datu aizsardzību.

Mēs augstu vērtējam katra mūsu klienta privātumu. Šim nolūkam mēs izmantojam nepieciešamos tehniskos, fiziskos un organizatoriskos drošības pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas datus pret zaudējumiem, iznīcināšanu un neatļautu piekļuvi.

2. KĀDUS DATUS MĒS PAR JUMS VĀCAM UN NO KĀDIEM AVOTIEM MĒS ŠOS DATUS IEGŪSTAM?

Mēs ievācam un apstrādājam šādus datus par jums:

 • Pamatinformācija par personu: piemēram, jūsu vārds un uzvārds, dzimšanas datums/personas kods.
 • Kontaktinformācija: piemēram, jūsu dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese.
 • Viesa reģistrācijas kartes dati: tie ir tūrisma likumdošanā pieprasītie dati attiecībā uz naktsmītņu apmeklētājiem; piemēram, jūsu pilsonība, pavadošā laulātā un nepilngadīgo bērnu vārdi, dzimšanas datums un vieta, uzturēšanās datumi mūsu viesnīcās utt.
 • Kredītkartes dati: piemēram, jūsu kredītkartes numurs, īpašnieka vārds un kartes derīguma termiņš.
 • Novērošanas kameru ieraksti: ja apmeklējat mūsu viesnīcas, publiskās telpas drošības apsvērumu dēļ var būt aprīkotas ar videonovērošanas sistēmām.
 • Informācija par personiskajām vēlmēm: piemēram, attiecībā un ēdienu un viesnīcas istabām.

Personas datus, ko mēs par jums apstrādājam, jūs esat sniedzis pats, veicot rezervāciju vai iegūstot informāciju mūsu tīmekļa vietnē, pa tālruni vai e-pastu, vai arī iegādājoties mūsu pakalpojumus tiešā veidā mūsu viesnīcā.

Jūsu datus mums iesūta arī ceļojumu kompānijas, rezervēšanas uzņēmumi un citas personas, kas ir iesaistītas naktsmītņu pakalpojumu starpniecībā, caur kuriem esat pasūtījis naktsmītni vai citus mūsu sniegtos pakalpojumus.

3. KĀPĒC MUMS NEPIECIEŠAMI JŪSU DATI? KAS NOTIEK, JA JŪS MUMS SAVUS DATUS NEDODAT?

Mēs izmantojam jūsu datus, lai nodrošinātu jums naktsmītni un/vai citus saistītos pakalpojumus, kādus esat pie mums pasūtījis, kā arī lai pildītu saistības, ko mums uzliek tiesību akti, kas regulē mūsu darbību un galvenos biznesa mērķus. Piemēram:

 • Pamatinformācija par personu: šie dati ir nepieciešami personas identificēšanai, kas ir svarīgi, lai nodrošinātu, ka pakalpojumi tiek sniegti personai, kurai tie tika pasūtīti.
 • Kontaktinformācija: šie dati ir nepieciešami, lai sazinātos ar jums saistībā ar naktsmītnes vai restorānu pakalpojumu sniegšanu, kā arī lai nosūtītu jums mārketinga materiālu, ja esat paudis savu interesi par to. Visbiežāk mēs sazināsimies ar jums pa tālruni vai e-pastu; tomēr atsevišķos gadījumos var būt nepieciešams izmantot jūsu dzīvesvietas adresi (piemēram, ja citi sakaru līdzekļi nedarbojas).
 • Viesa reģistrācijas kartes dati: saskaņā ar tūrismu regulējošiem tiesību aktiem mums ir pienākums iegūt šos datus. Šīs datu vākšanas mērķis ir novērst problēmas; piemēram, nelegālo imigrāciju.
 • Kredītkartes dati: šie dati ir nepieciešami, lai jūsu kredītkartē rezervētu noteiktu summu kā samaksu par pasūtītajiem pakalpojumiem vai kompensāciju par izdevumiem.
 • Novērošanas kameru ieraksti: šie dati ir nepieciešami drošības nodrošināšanai telpās, drošības incidentu novēršanai un, ja nepieciešams, izmeklēšanai.
 • Informācija par personiskajām vēlmēm: mēs izmantosim šos datus, kad lūgsim tos vai jūs tos brīvprātīgi sniegsiet, lai piedāvātu jums labākus pakalpojumus, balstoties uz jūsu vajadzībām un vēlmēm.

Ja jūs mums nesniedzat viesu reģistrācijas kartes datus, mēs nevaram jums sniegt naktsmītnes pakalpojumus.

Dažkārt mēs varam apstrādāt personas datus citu papildus iemeslu dēļ. Mēs cenšamies nodrošināt, lai datu vākšanas laikā iesaistītie cilvēki tiktu informēti par datu apstrādes mērķiem. Gadījumos, ja nav iespējams saprātīgi informēt attiecīgos cilvēkus datu vākšanas laikā, mēs centīsimies informēt cilvēkus pie pirmās izdevības tūlīt pēc personas datu saņemšanas vai pirms to apstrādes citu iemeslu dēļ, ja nav iespējams vai nav saprātīgi informēt attiecīgos cilvēkus datu vākšanas laikā.

4. KĀDS IR JŪSU DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS?

Jūsu datu apstrādei mēs izmantojam dažādus tiesiskos pamatus:

 • Piekrišana: šis ir mūsu tiesiskais pamats, kad nosūtam jums mārketinga materiālus, piemēram, mūsu avīzes vai piedāvājumus.
 • Līgums: šis ir mūsu tiesiskais pamats, lai izveidotu ar jums līgumattiecības vai pildītu parakstīto līgumu.
 • Juridiskais pienākums: šis ir mūsu tiesiskais pamats, lai izpildītu likumā paredzētās saistības, piemēram, aizpildot un uzglabājot viesu reģistrācijas kartes 2 gadus.
 • Būtiskas intereses: šis ir mūsu tiesiskais pamats, lai aizsargātu jūsu vai citu personu būtiskas intereses, piemēram, nodotu jūsu datus ātrās palīdzības darbiniekiem avārijas gadījumā.

Leģitīmās intereses: šis ir mūsu tiesiskais pamats, lai nodrošinātu tādas intereses kā uzņēmuma vadība un saimnieciskās darbības veikšana, kā arī lai atklātu nelikumīgas darbības un krāpšanu

5. KAM MĒS ATKLĀJAM JŪSU DATUS?

Mums uzticēto informāciju mēs neatklājam, izņemot atsevišķos tālāk aprakstītos gadījumos, vai gadījumos, kad tas nepieciešams šajā Privātuma politikā aprakstīto mērķu sasniegšanai:

 • Mūsu meitasuzņēmumi un saistītie uzņēmumi: mēs varam atklāt jūsu personas datus mūsu meitasuzņēmumiem un saistītajiem uzņēmumiem, no kuriem visi atrodas Eiropas Savienībā.
 • Pakalpojumu sniedzēji: tāpat kā daudzi citi uzņēmumi mēs varam pasūtīt datu apstrādes pakalpojumus respektabliem trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem – piemēram, IT pakalpojumu sniedzējiem.
 • Valsts iestādes: mēs varam atklāt jūsu datus gadījumos, kad mums ir juridisks pienākums uzrādīt tos valsts iestādēm vai ja datu atklāšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu mūsu tiesību aizsardzību.
 • Profesionālie konsultanti un citi: mēs varam atklāt jūsu datus profesionāliem konsultantiem, piemēram, revidentiem, juristiem, grāmatvežiem un citām personām, kas nodrošina konsultāciju pakalpojumus.

Gadījumos, kad mēs atklājam jūsu datus iepriekš minētajām personām, mēs nodrošinām jūsu datu aizsardzību, noslēdzot starp mums un šīm personām datu apstrādes līgumu.

Mēs neglabājam vai nenododam jūsu datus ārpus Eiropas Ekonomikas zonas vai valstīm, uz kurām neattiecas Vispārējā datu aizsardzības regula (ES) 2016/679.

6. CIK ILGI MĒS UZGLABĀJAM JŪSU DATUS?

Mēs uzglabāsim jūsu datus tik ilgi, cik tas būs nepieciešams, lai izpildītu mūsu dažādos datu apstrādes mērķus.

Uzglabājot personas datus, uzņēmums ņem vērā šādus kritērijus:

Dati tiks uzglabāti tik ilgi, cik tas būs nepieciešams mūsu pakalpojumu sniegšanai.

Ja personai ir klienta konts vai lojalitātes karte, tad personas dati tiks glabāti tik ilgi, kamēr konts/karte ir aktīva, vai tik ilgi, cik nepieciešams, lai piedāvātu personalizētus pakalpojumus.

Ja uzņēmumam ir juridisks, līgumisks vai cits līdzīgs pienākums glabāt personas datus, tad dati tiks glabāti tik ilgi, cik nepieciešams šāda pienākuma izpildei.

Pēc līgumattiecību izbeigšanās atsevišķi dati tiks glabāti tik ilgi, kamēr personai (datu subjektam) vai uzņēmumam, pamatojoties uz līgumu, saglabājas tiesības otrai pusei iesniegt prasības.

Piemēram, viesu reģistrācijas kartes dati tiek glabāti 2 gadus no brīža, kad karte ir aizpildīta atbilstoši tūrismu regulējošo tiesību aktu prasībām. Savukārt, kredītkaršu dati tiek glabāti tikai tik ilgi, līdz tiek pilnībā nodrošināti naktsmītnes pakalpojumi saskaņā ar mūsu līgumu.

7. KĀDAS IR JŪSU TIESĪBAS ATTIECĪBĀ UZ JŪSU DATIEM?

Jūsu tiesības kā datu subjektam ir:

 • Tiesības piekļūt saviem datiem – jums ir tiesības zināt, kādi dati par jums tiek glabāti, un kā šie dati tiek apstrādāti.
 • Tiesības uz datu labošanu – jums ir tiesības pieprasīt, lai jūsu personas dati tiktu laboti gadījumos, ja tie nav pareizi.
 • Tiesības uz datu dzēšanu (“tiesības tikt aizmirstam“) – jums ir tiesības noteiktos apstākļos pieprasīt, lai mēs dzēšam jūsu personas datus (piemēram, ja mums šie dati vairs nav vajadzīgi vai ja jūs atsaucat līgumu, kas dod mums tiesības apstrādāt datus).
 • Tiesības ierobežot datu apstrādi – jums ir tiesības noteiktos apstākļos aizliegt vai uz noteiktu laiku ierobežot jūsu personas datu apstrādi (piemēram, ja esat iesniedzis iebildumus par datu apstrādi).
 • Tiesības iebilst pret datu apstrādi – jums ir tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi, ņemot vērā konkrēto situāciju, ja datu apstrāde notiek saskaņā ar mūsu leģitīmajām interesēm vai sabiedrības interesēm. Iebildumus pret datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos var iesniegt jebkurā laikā.
 • Tiesības uz datu pārnešanu – jums ir tiesības pieprasīt, lai dati, ko jūs esat mums nosūtījis, tiktu nodoti jums mašīnlasāmā formātā. Jūs varat arī pieprasīt, lai dati tiktu nosūtīti tiešā veidā citam datu pārzinim, bet tikai tad, ja šāda pārsūtīšana ir tehniski iespējama. Tiesības uz datu pārsūtīšanu ir spēkā tikai attiecībā uz datiem, kurus mēs apstrādājam, pamatojoties uz jūsu atļauju vai pildot ar jums noslēgtu līgumu.
 • Profila analīze – jums ir tiesības pieprasīt, lai jūsu personas dati netiktu izmantoti automatizētai apstrādei, piemēram, profilēšanai. Profilēšana ir darbība, kurā tiek vērtēti atsevišķi personas datu aspekti. Uzņēmums izmanto profilēšanu, piemēram, lai analizētu vai prognozētu aspektus, kas saistīti ar klientu personiskajām vēlmēm, interesēm, uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos. Tas tiek darīts ar mērķi izveidot piedāvājumus.
8. SĪKDATŅU (“COOKIES”) IZMANTOŠANA

Sīkdatnes ir faili, kas apkopo dažādu tehnisku informāciju par lietotāja datoru, pārlūkprogrammu un vietņu lietošanu, piemēram, par vietnēm, kuras lietotājs ir apmeklējis un kādā secībā. Sīkdatnes ļauj iegūt statistiku par tīmekļa vietņu lietošanu un dažādu vietņu sadaļu popularitāti, kā arī par citām darbībām. Informācija, kas saņemta no sīkdatnēm, tiek izmantota, lai padarītu tīmekļa vietni ērtāku lietošanai un uzlabotu vietņu saturu.

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai sniegtu jums labākus pakalpojumus. Mūsu tīmekļa vietnēs cita starpā var būt arī elementi, kas saglabā sīkdatnes trešajām personām.

Apmeklējot mūsu tīmekļa vietnes, jums ir tiesības nepieļaut sīkdatņu saglabāšanu jūsu datorā. Šādos gadījumos jums ir jārēķinās, ka ne visas funkcijas vietnē būs pieejamas.

Savās vietnēs mēs izmantojam šādas sīkdatnes:

 • Pastāvīgās sīkdatnes: tās ir nepieciešamas, lai pārlūkotu vietni un izmantotu tās saturu. Ja tās ir bloķētas, jūs nevarat izmantot visas vietnes funkcijas.
 • Sesijas sīkdatnes: tās ļauj vietnei atcerēties jūsu izvēles (lietotājvārds, valodas iestatījumi utt.) un nodrošināt efektīvākas un personiskākas funkcijas.
 • Izsekošanas sīkdatnes: tās apkopo datus par jūsu darbībām tīmekļa vietnē. Informācija, kas saņemta no izsekošanas sīkdatnēm, palīdz padarīt vietni ērtāku lietošanai.
9. ĪSTENOŠANAS NOTEIKUMI

Ņemot vērā iespējamās izmaiņas tiesību aktos, tiesu praksē un tehnoloģiju attīstībā saistībā ar augsta personas datu aizsardzības līmeņa nodrošināšanu, Uzņēmums saglabā tiesības veikt izmaiņas šajā Privātuma politikā. Tāpēc šī Privātuma politika var tikt periodiski pārskatīta un nepieciešamības gadījumā tajā var tikt veiktas izmaiņas.

 

10. GOOGLE ANALYTICS

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantots Google Inc. (turpmāk tekstā – Google) tīmekļa analītikas pakalpojums Google Analytics. Google Analytics izmanto tā sauktās sīkdatnes. Sīkdatnes ir teksta datnes, kas tiek saglabātas datorā un ļauj analizēt, kā jūs izmantojat mūsu mājaslapu. Šādas sīkdatnes ģenerētā informācija par jūsu apmeklējumiem mūsu vietnē tiek nosūtīta un uzglabāta Google serverī ASV. Šajā mājaslapā tiek izmantota IP anonimizācija “_anonymizeIp ()”, lai jūsu IP adrese tiktu saīsināta Eiropas Savienības dalībvalstīs vai citās valstīs, kas ir Eiropas Ekonomikas zonas līguma puses. Pilna IP adrese tiek nosūtīta uz kādu no Google serveriem ASV un saīsināta tur tikai izņēmuma gadījumos. Šāda saīsināta IP adrese izslēdz iespēju izveidot tiešu saistību ar personu, izmantojot IP adresi. Google izmantos šo informāciju šīs mājaslapas pārvaldītāja vārdā, lai analizētu, kā mūsu mājaslapas apmeklētāji izmanto mūsu vietni, kā arī lai sagatavotu ziņojumus par vietnes apmeklējumiem un sniegtu citus pakalpojumus mājaslapas pārvaldītājam saistībā ar mājaslapas un interneta izmantošanu. IP adrese, ko pārlūks sūta saistībā ar Google Analytics, netiks apvienota ar citiem Google savāktajiem datiem. Jūs varat novērst sīkdatņu uzglabāšanu, mainot attiecīgos pārlūkprogrammas iestatījumus, tomēr mums ir jānorāda, ka šādā gadījumā jūs, iespējams, nevarēsiet pilnībā izmantot visas šīs vietnes funkcijas. Ja nevēlaties, ka Google vāc un apstrādā jūsu personas datus saistībā ar mājaslapas izmantošanu, jūs varat bloķēt sīkdatņu darbību attiecībā uz jūsu personas datu (t.sk. jūsu IP adreses) vākšanu, lejupielādējot un instalējot pārlūkprogrammas spraudni, kas pieejams šajā saitē: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Noklikšķinot uz šīs saites, varat bloķēt Google Analytics datu vākšanu. Tiks instalēta atteikšanās sīkdatne, kas neļaus savākt jūsu datus par turpmākajiem apmeklējumiem šajā tīmekļa vietnē:

“Google Analytics deaktivizēšana”
Ja pēc pārlūkprogrammas aizvēršanas jūsu sīkdatnes tiek izdzēstas, šāda atteikšanās sīkdatne ir jāsaglabā vēlreiz.

Lai iegūtu vispārēju informāciju par Google datu aizsardzību, lūdzu, sekojiet šai saitei: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Lai iegūtu informāciju par Google datu aizsardzību saistībā ar Google Analytics, lūdzu, sekojiet šai saitei: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=en&ref_topic=1008008

11. FACEBOOK

Mūsu tīmekļa vietne izmanto sociālā tīkla Facebook spraudņus. Šo spraudņu ekskluzīvais pārvaldītājs ir Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ASV (Facebook). Šos spraudņus apzīmē ar “F” vai pogu „like”. Ja aktivizējat šādu spraudni mūsu mājaslapā, uz tā noklikšķinot, pārlūks izveido tiešu savienojumu ar Facebook serveriem. Pamatojoties uz šādu savienojumu, Facebook nosūtīs jūsu pārlūkprogrammai spraudņa saturu, un jūsu pārlūkprogramma to saglabās tīmekļa vietnē. Turklāt Facebook tiks informēts, ka esat apmeklējis mūsu tīmekļa vietni. Ja jūs būsiet ielogojies savā personīgajā Facebook lietotāja kontā, apmeklējot mūsu mājaslapu, Facebook var pārraidīt mūsu mājaslapas apmeklējumu uz jūsu lietotāja kontu. Tas pats attiecas uz spraudņu mijiedarbību.

Piemēram, noklikšķinot uz pogas „like” vai rakstot komentārus, šī informācija tiek tiešā veidā pārsūtīta un uzglabāta Facebook. Ja vēlaties novērst datu pārsūtīšanu uz savu Facebook kontu, jums ir jāizlogojas no Facebook, pirms apmeklējat mūsu tīmekļa vietni.

Datu vākšanas mērķis un apjoms, kā arī tas, kā Facebook tos apstrādā un izmanto, ir aprakstīts Facebook datu aizsardzības noteikumos (https://www.facebook.com/policy.php).

 

12. TWITTER TVĪTA POGAS IZMANTOŠANA

Mūsu mājaslapā tiek izmantota sociālā tīkla Twitter, ko pārvalda Twitter Inc., 750 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107, Amerikas Savienotās Valstis (“Twitter”), “tvīta poga”. Tvīta pogas ikona ir baltais putns. Ja aktivizējat šo spraudni mūsu mājaslapā, uz tā noklikšķinot, jūsu pārlūkprogramma izveido tiešu savienojumu ar Twitter serveriem. Twitter nosūta jūsu pārlūkprogrammai tvīta pogas saturu, un jūsu pārlūkprogramma to saglabā jūsu tvītā. Tas nozīmē, ka mēs nekontrolējam, kādus datus ar šo pogu apkopo Twitter. Tomēr mēs pieņemam, ka tiek iegūta arī jūsu IP adrese. Lai iegūtu plašāku informāciju par datu vākšanas mērķi un apjomu, to apstrādi un izmantošanu, kā arī par jūsu tiesībām un privātuma aizsardzības iespējām šajā saistībā, lūdzu, iepazīstieties ar Twitter konfidencialitātes politiku: http://twitter.com/privacy. Ja jūs esat Twitter reģistrētais lietotājs un nevēlaties, lai Twitter iegūtu jūsu datus saistībā ar mūsu tīmekļa vietni un saistītu šos datus ar jūsu Twitter konta datiem, jums ir jāizlogojas no jūsu Twitter konta, pirms apmeklējat mūsu tīmekļa vietni.

13. GOOGLE+ POGAS

Mūsu tīmekļa vietnēs esam pievienojuši sociālā tīkla Google+ pogu. Šo sociālo tīklu pārvalda Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV. Uz Google+ norāda poga ar simbolu “G+”.

Ja noklikšķināsiet uz Google+ pogas kādā no mūsu tīmekļa vietnēm un aktivizēsiet ar to saistīto saiti, jūsu pārlūkprogramma izveidos tiešu savienojumu ar Google serveriem, un poga pārraidīs informāciju Google Inc., ka ir apmeklēta mūsu mājaslapa, tiešā veidā pārsūtot “G +” pogas saturu uz jūsu pārlūkprogrammu, kas saistīs to ar tīmekļa vietni.

Šī iemesla dēļ mums nav kontroles pār datiem, kurus Google vāc, izmantojot šo pogu. Saskaņā ar informāciju, ko esam saņēmuši no Google, personas dati netiek vākti, ja jūs nenospiežat pogu. Tādi dati kā IP adrese tiks vākti un apstrādāti vienīgi tad, ja sociālā tīkla Google+ reģistrētie lietotāji ir ielogojušies. Ja esat Google+ lietotājs un nevēlaties, lai Google vāktu informāciju par jums caur mūsu mājaslapu, lūdzu, pirms to apmeklējiet, izlogojieties no Google+.

Mūsu uzņēmums netiek informēts par to, vai un kad jūs izmantojat Google+ pogu. Google sniedz mums tikai apkopotu anonīmu statistiku par Google+ pogas izmantošanu.

Lai iegūtu informāciju par konkrētiem datiem, ko Google vāc savām vajadzībām, un par šādu datu apstrādi un izmantošanu, lūdzu, iepazīstieties ar Google datu aizsardzības informāciju: https://policies.google.com/privacy

14. INSTAGRAM

Mūsu mājaslapā tiek izmantota sociālā tīkla Instagram, ko pārvalda Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, ASV, Instagram poga. Instagram pogas ikona ir kamera. Ja aktivizējat šo spraudni mūsu mājaslapā, noklikšķinot uz tā, jūsu pārlūkprogramma izveido tiešu savienojumu ar Instagram serveriem. Mēs gribam piezīmēt, ka mēs netiekam informēti par nosūtīto datu saturu un to, kā Instagram tos izmanto. Lai iegūtu plašāku informāciju par datu vākšanas mērķi un apjomu, to apstrādi un izmantošanu, kā arī par jūsu tiesībām un privātuma aizsardzības iespējām šajā saistībā, lūdzu, iepazīstieties ar Instagram konfidencialitātes politiku: https://help.instagram.com/519522125107875

Ja nevēlaties, lai dati tiktu pārsūtīti uz jūsu Instagram kontu, pirms spraudņa aktivizēšanas jums jāizlogojas no Instagram konta.

 

Book a Stay